Zmiana bazowych stóp procentowych NBP


Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące od dnia 01.01.2016r.:

• stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej;

• stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej;

• odsetki ustawowe 5 %;

• odsetki maksymalne od czynności prawnej 10 % w skali rocznej;

• odsetki ustawowe za opóźnienie 7%;

• odsetki maksymalne za opóźnienie 14% w skali rocznej.

Komunikat Zarządu Kasy

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „WISŁA” informuje, iż Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu nr 281 w dniu 03 listopada 2015 jednogłośnie podjęła decyzję o zatwierdzeniu Pana Piotra Gawrona na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „WISŁA”.

Czytaj więcej: Komunikat Zarządu Kasy

Zmiany w Statucie

Zarząd SKOK „WISŁA” informuje, że XXI Zebranie Przedstawicieli SKOK „WISŁA” w dniu 30 czerwca 2015r. podjęło Uchwałę nr 14/2015 w sprawie dokonania zmian w Statucie Kasy zaś Uchwałą nr 15/2015 została ujednolicona treść Statutu.

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 16.09.2015r. zatwierdził wprowadzone zmiany. W związku z powyższym na stronie internetowej Kasy (zakładka „O nas”) zamieszczony jest nowy Statut SKOK „WISŁA”.