Zebrania Grup Członkowskich

INFORMACJA ZARZĄDU SKOK „WISŁA” O TERMINACH I MIEJSCACH ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM ZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI W 2024 ROKU

Na podstawie § 49 ust. 3 Statutu Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „WISŁA” zwołuje Zebrania Grup Członkowskich.

Zebrania wśród Członków obsługiwanych przez poszczególne oddziały/punkty kasowe odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Członkowie obsługiwani przez Oddział w Warszawie, Oddział Galeria Nova w Puławach, Oddział przy ul. Kołłątaja 50/16 w Puławach, Punkt Kasowy w Żyrzynie, Oddział w Rykach, Oddział w Dęblinie i Oddział w Elektrowni Bełchatów – dnia 04.06.2024 o godz. 17:00 w pierwszym terminie, natomiast w przypadku braku quorum w drugim terminie dnia 04.06.2024r. o godz. 17:30 w Oddziale SKOK „WISŁA” Galeria Nova w Puławach,  przy ul. Fieldorfa Nila 2/19, 24 – 100 Puławy; 
 2. Członkowie obsługiwani przez Oddział w Chełmie oraz Punkt Kasowy w Rejowcu Fabrycznym oraz Punkt Kasowy w Wierzbicy – dnia 03.06.2024r. o godz. 16:00 w pierwszym terminie, natomiast w przypadku braku quorum               w drugim terminie dnia 03.06.2024r. o godz. 16:30 – w Oddziale w Chełmie przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 2/2A, 22-100 Chełm;
 3. Członkowie obsługiwani przez Punkt Kasowy w Opolu Lubelskim, Oddział w Markuszowie, Punk Kasowy w Lublinie, Oddział we Włodawie oraz Oddział w Parczewie – dnia 03.06.2024r. o godz. 16:00 w pierwszym terminie, natomiast w przypadku braku quorum w drugim terminie dnia 03.06.2024r. o godz. 16:30 – w Oddziale SKOK „WISŁA” we Włodawie, ul. Tysiąclecia PP 2, 22-200 Włodawa;
 4. Członkowie obsługiwani przez Oddział w Biłgoraju, Punkt Kasowy w Tarnobrzegu oraz Punkt Kasowy w Turobinie i Punkt Kasowy w Goraju oraz Oddział w Tomaszowie Lubelskim i Oddział w Zamościu – dnia 03.06.2024r. o godz. 16:00 w pierwszym terminie, natomiast w przypadku braku quorum w drugim terminie dnia 03.06.2024r. o godz. 16:30 – w Punkcie Kasowym SKOK „WISŁA” w Goraju przy ul. Rynek 600-lecia 2, 23-450 Goraj;

Zebranie Grupy Członkowskiej zwołane w drugim terminie w przypadku braku quorum może podejmować wiążące uchwały bez względu na liczbę obecnych.

                                                                       Zarząd SKOK „WISŁA”

INFORMACJA ZARZĄDU SKOK „WISŁA” O PORZĄDKU OBRAD ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM ZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI W 2024 ROKU

 1. Rozpoczęcie Zebrania przez Członka Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Ewentualne wybory Sekretarza Zebrania i Komisji Wnioskowo – Skrutacyjnej.
 4. Rozpatrzenie okresowego sprawozdania Zarządu za 2023r.
 5. Rozpatrzenie okresowego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023r.
 6. Zapoznanie z Regulaminem Wyboru Przedstawicieli.
 7. Ewentualny uzupełniający wybór Przedstawicieli Grup Członkowskich w głosowaniu tajnym na XXX Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli.
 8. Określenie sposobu realizacji przez Przedstawiciela jego mandatu.
 9. Dokonanie okresowego rozliczenia przedstawicieli danej Grupy Członkowskiej oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z ich działalności. 
 10. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach (m.in.):
 • przyjęcie sprawozdania finansowego – bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i informację dodatkową za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
 • podjęcie uchwały o przekazaniu nadwyżki bilansowej za rok 2023 na fundusz zasobowy,
 • podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z funduszu zasobowego,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Kasa może zaciągnąć,
 • zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Kasy za rok 2023,
 • zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Kasy za rok 2023,
 • przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych,
 • dokonanie zmiany w Statucie SKOK „WISŁA” oraz ujednolicenie treści Statutu,
 • przyjęcie przez Zebranie Przedstawicieli oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za rok 2023,
 • przyjęcie przez Zebranie Przedstawicieli raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w SKOK „WISŁA” wraz z dokonaniem oceny stosowanej polityki,
 • uchwalenie kierunków rozwoju działalności Kasy.
 1. Wyrażenie opinii w sprawach Kasy, wolne wnioski oraz dyskusja.
 2. Zakończenie obrad.

                                                                       Zarząd SKOK „WISŁA”