Projekt Współfinansowany Ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Na Lata 2014 – 2020

SKOK „WISŁA”

Opis projektu:

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „WISŁA” realizuje projekt pt. Głęboka termomodernizacja budynku usługowo–magazynowego SKOK „WISŁA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego. Działanie: 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowanego ze środków europejskich.

Planowane efekty:

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa – Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „WISŁA”. Celem szczegółowym projektu jest realizacja prac termomodernizacyjnych budynku zlokalizowanego przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 8A w Puławach, w którym prowadzona jest dodatkowa działalność przedsiębiorstwa – wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię) o 77,00%, zmniejszenie emisji CO2 o 75,18%.

Wartość projektu:

590 371,74 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 74/100).

Wkład Funduszy Europejskich:

Beneficjent otrzyma dofinansowanie stanowiące pomoc na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, w kwocie nieprzekraczającej 255 585,71 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 71/100).