POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.skokwisla.pl (dalej „Serwis”).

 2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Wisła” Wróblewskiego 8a, 24-100 Puławy.

 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@skokwisla.pl.

 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@skokwisla.pl oraz listownie na adres Administratora.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności:

  – obsługi zapytań przez formularz kontaktowy w zakresie danych: imię, nazwisko, telefon, adres email;

  – prezentacji ofert lub informacji, prowadzenie komunikacji marketingowej drogą elektroniczną i telefoniczną;

  – realizacji warunków akcjach promocyjnych, konkursów czy loteriach organizowanych przez Administratora, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji Serwisu;

  – przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z Serwisu, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji;

  – realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. archiwalnych, dowodowych oraz związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń bądź obroną swych praw;

 6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiednio: dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), wykonywania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) i prawnie uzasadnione interesy Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wisła”(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: home.pl S.A ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika wykraczającymi poza normalne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. Nie mniej jednak, zaleca się Użytkownikom ostrożność i korzystanie z oprogramowania chroniącego komputer, w szczególności
  z programów antywirusowych.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Dane będą przetwarzane przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową „Wisła” w Puławach, oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty dostarczające korespondencje, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenie dokumentacji, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podmioty wspierające Administratora w jego procesach biznesowych, w tym zaufanych Partnerów, podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne, w tym IT.

 2. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w którym dokonuje się tego przetwarzania. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Adminisratora danych o których mowa w pkt. 5 lub do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody do czasu jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Użytkownik w każdym czasie na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Użytkownik ma prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być związane z koniecznością podania danych, a tym samym niepodanie tych danych sprawi, że usługa nie będzie mogła być świadczona lub możliwości korzystania z oznaczonych funkcjonalności będą ograniczone.

 7. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał danych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 8. Administrator zwraca uwagę zarejestrowanym Użytkownikom (korzystającym z usługi bankowości elektronicznej), że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

 9. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się za zgodą Użytkownika, a w szczególności korzystanie z przycisku Facebook Lubię to! oraz Udostępnij. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsza Polityka, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności właściwego podmiotu.

 10. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w Serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. umożliwienia identyfikacji i zapamiętywania preferencji Użytkownika w celu poznania jego zachowań i zainteresowań;

  2. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu);

  3. umożliwiają zapamiętywanie preferencji bądź ID Użytkownika po zakończeniu jego pobytu w Serwisie;

  4. realizacji kampanii i działań reklamowych oraz oceny ich skuteczności;

  5. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

  6. poprawnego świadczenia usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Włączenie przez Użytkownika swojej przeglądarce funkcjonalności przyjmowanie plików cookies oznacza jego zgodę na przechowywanie i stosowanie cookies przy korzystaniu z Serwisu.

 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron niniejszego Serwisu.

 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: