LINIA KREDYTOWA W RACHUNKU BIEŻĄCYM

 • Podmiotami kredytowanymi w SKOK „WISŁA” mogą być jedynie osoby fizyczne  prowadzące zawodowo lub we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz spółki cywilne. 
 • Formy rozliczenia podatku: ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, książka przychodów i rozchodów, pełna księgowość. 
 • Minimalny okres prowadzenia działalności:  co najmniej 24 miesiące. 

 

 1. Minimalna kwota linii kredytowe: 1000 zł, 
 2. Maksymalna kwota: 3-krotność średnich miesięcznych wpływów netto z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wypłatę limitu kredytowego*), ale nie więcej niż 50.000 zł 
 3. Okres spłaty: linia kredytowa udzielana jest na okres do 12 miesięcy, umowa może zostać automatycznie przedłużona na kolejny okres roczny, nie dłużej jednak niż na 3 lata. 
 4. Opłata manipulacyjna/przygotowawcza:  2% od kwoty kredytu  (płatna przy składaniu wniosku). 
 5. Prowizja płatna przy wypłacie linii kredytowej:  2% kwoty zaciągniętego limitu kredytowego w RB (prowizja  pobierana  jest za kolejny okres roczny w wysokości 2% kwoty limitu kredytowego). 
 6. Oprocentowanie nominalne  roczne stałe: 18,50%, 
 7. Na poczet spłaty linii kredytowej przedsiębiorca obowiązany jest do dokonywania comiesięcznych wpłat na rachunek w łącznej kwocie stanowiącej równowartość nie mniej niż 25% aktualnego zadłużenia z tytułu linii kredytowej, liczonego według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego wpłatę.  

Zabezpieczeniem może być: 

 1. hipoteka  z pierwszeństwem zaspokojenia 
 2. zastaw rejestrowy,
 3. przewłaszczenie rzeczy na zabezpieczenie,
 4. blokada środków na rachunku bankowym, 
 5. poręczenie wg. prawa cywilnego, a także poręczenie wekslowe
 6.  przystąpienie do długu,
 7. gwarancja bankowa, 
 8. weksel własny in blanco, zawierający klauzulę „nie na zlecenie”

 

UWAGA: w zależności od oceny zdolności kredytowej SKOK „WISŁA” może zażądać dodatkowej  formy zabezpieczenia spłaty kredytu. Dodatkową formą może być zarówno np. przyrzeczenie przeniesienia własności nieruchomości, jak i akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji, kaucja, pełnomocnictwo do umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu powierniczym, przyrzeczenie ustanowienia zastawu, a także ubezpieczenie na życie wraz z przelewem wierzytelności (prawa do odszkodowania), cesja z ubezpieczenia ruchomości i nieruchomości będącej zabezpieczeniem udzielonego kredytu. 

Jak otrzymać?

1

Wypełnij formularz kontaktowy

2

Ustal telefonicznie termin spotkania z Doradcą w oddziale

3

Weź pożyczkę i realizuj swoje cele

 Wniosek na KLIK to prosty i wygodny sposób na złożenie wniosku pożyczkowego bez wychodzenia z domu.