KREDYT PRZEDSIĘBIORCY

Podmiotami kredytowanymi w SKOK „WISŁA” mogą być jedynie osoby fizyczne  prowadzące zawodowo lub we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz spółki cywilne. 

 1. Formy rozliczenia podatku: ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, książka przychodów i rozchodów, pełna księgowość. 
 2. Kredyt może być przeznaczony wyłącznie na: sfinansowanie przedsięwzięcia związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą przez członka SKOK, którego celem jest powiększenie istniejącego już majątku trwałego firmy takiego, jak: samochody, maszyny, urządzenia; a także na zakup, budowę, rozbudowę, poprawę zdolności produkcyjnej, handlowo-usługowej, a także odtworzenie i modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą. 
 • Minimalny okres prowadzenia działalności:  co najmniej 12 m-cy.  
 • Obligatoryjnie – założenie rachunku  bieżącego TANDEM w SKOK „WISŁA”.  
 1. Minimalna kwota kredytu5.000 zł, 
 2. Maksymalna kwota kredytu250.000zł*, wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej klienta oraz wartości zaproponowanego zabezpieczenia. 
  * w przypadku wnioskowania wyższych kwot decyzje o udzieleniu kredytu podejmuje wyłącznie Zarząd

 3. Okres spłaty: od 1 do 96 miesięcy, 
 4. Opłata manipulacyjna/przygotowawcza:  0,1 % od kwoty kredytu  (płatna przy składaniu wniosku), 
 5. Prowizja płatna przy wypłacie kredytu: 3,5% kwoty kredytu  
 6. Oprocentowanie nominalne: 

 

        1. oprocentowanie nominalne według stałej stopy procentowej 

 

Okres spłaty w miesiącach 

Oprocentowanie nominalne 

od 1 36 

18,50% 

        2. oprocentowanie nominalne według zmiennej stopy procentowej Zmiana rocznej stopy oprocentowania następuje raz na kwartał kalendarzowy, w  przypadku podwyższenia lub obniżenia stopy procentowej kredytu lombardowego ustalanej przez Narodowy Bank Polski i w zakresie, w jakim wysokość tej stopy uległa zmianie w danym kwartale.

Okres spłaty w miesiącach 

Oprocentowanie nominalne 

od 3760      

18,50%

     4960 

18,50%

     6172 

18,50%

    7384 

18,50%

    85 – 96 

18,50%

  

Zabezpieczeniem może być: 

 1. hipoteka  z pierwszeństwem zaspokojenia 
 2. zastaw rejestrowy,
 3. przewłaszczenie rzeczy na zabezpieczenie,
 4. blokada środków na rachunku bankowym, 
 5. poręczenie wg. prawa cywilnego, a także poręczenie wekslowe
 6. przystąpienie do długu,
 7. gwarancja bankowa, 
 8. weksel własny in blanco, zawierający klauzulę „nie na zlecenie”

 

UWAGA: w zależności od oceny zdolności kredytowej SKOK „WISŁA” może zażądać dodatkowej  formy zabezpieczenia spłaty kredytu. Dodatkową formą może być zarówno np. przyrzeczenie przeniesienia własności nieruchomości, jak i akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji, kaucja, pełnomocnictwo do umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu powierniczym, przyrzeczenie ustanowienia zastawu, a także ubezpieczenie na życie wraz z przelewem wierzytelności (prawa do odszkodowania), cesja z ubezpieczenia ruchomości i nieruchomości będącej zabezpieczeniem udzielonego kredytu. 

Jak otrzymać?

1

Wypełnij formularz kontaktowy

2

Ustal telefonicznie termin spotkania z Doradcą w oddziale

3

Weź pożyczkę i realizuj swoje cele

 Wniosek na KLIK to prosty i wygodny sposób na złożenie wniosku pożyczkowego bez wychodzenia z domu.