KREDYT OBROTOWY

1. Przeznaczenie podmiotowe: dla podmiotów III sektora. 

2. Zabezpieczenie kredytu: 

– obowiązkowa umowa przelewu praw z rachunków lokat terminowych  na rzecz SKOK „WISŁA” oraz blokada środków na rachunku w SKOK „WISŁA 

– obowiązkowe „Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku/ach”   

inne np.: zastaw, przelew wierzytelności, hipoteka – decyzje podejmuje Zarząd. 

3. Minimalna kwota kredytu:  10.000 zł  

4. Maksymalna kwota kredytu: 50.000 zł 

Decyzje o udzieleniu kredytu przy kwotach powyżej 50.000 zł podejmuje Zarząd w drodze indywidualnej uchwały.   

5. Okres spłaty: do 36 miesięcy.  

6. Opłata manipulacyjna/przygotowawcza: 0 zł 

7. Prowizja płatna przy wypłacie kredytu:  10 % od kwoty kredytu zawartego na okres do 36 miesięcy,  

8. Oprocentowanie nominalne:  oprocentowanie nominalne według zmiennej  stopy procentowej  w wysokości 18,50 %, obliczonej jako suma stopy referencyjnej ustalonej przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty kredytu  i marży Kasy w wysokości 12,75 punktów procentowych. Zmiana rocznej stopy oprocentowania następuje raz na kwartał kalendarzowy, w przypadku podwyższenia lub obniżenia stopy referencyjnej ustalanej przez Narodowy Bank Polski i w zakresie, w jakim wysokość tej stopy uległa zmianie w danym kwartale. Zarząd Kasy zobowiązany jest podjąć stosowną uchwałę o ustaleniu stopy procentowej w pierwszym miesiącu następującym po kwartale kalendarzowym, w którym nastąpiła wyżej opisana zmiana wysokości stopy procentowej referencyjnej. Zmieniona stopa procentowa obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, dnia wejścia w życie tej zmiany, w którym Zarząd Kasy podjął uchwałę o zmianie stopy procentowej. 

Okres spłaty w miesiącach 

Stopa referencyjna 

Marża 

Oprocentowanie nominalne 

  do 12 

5,75 p.p. 

12,75 p.p.

18,50 % 

13 – 24 

5,75 p.p. 

12,75 p.p.

18,50 % 

 25 – 36 

5,75 p.p. 

12,75  p.p.

18,50 % 

Maksymalna stopa procentowa nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. 

8,50

Jak otrzymać?

1

Wypełnij formularz kontaktowy

2

Ustal telefonicznie termin spotkania z Doradcą w oddziale

3

Weź pożyczkę i realizuj swoje cele

 Wniosek na KLIK to prosty i wygodny sposób na złożenie wniosku pożyczkowego bez wychodzenia z domu.