Projekt Współfinansowany Ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Na Lata 2014 – 2020

SKOK „WISŁA”

fundusze-europejskie-program-regionalny
Opis projektu:

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „WISŁA” realizuje projekt pt. Poprawa efektywności energetycznej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „WISŁA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 5.1, współfinansowanego ze środków europejskich.

Planowane efekty:

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Spółdzielcza Kasa oszczędnościowo – Kredytowa „WISŁA”. Celem szczegółowym projektu jest realizacja prac termomodernizacyjnych budynku zlokalizowanego przy ul. Wróblewskiego 10 w Puławach, w którym prowadzona będzie bieżąca działalność przedsiębiorstwa – wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię) o 80,61%, zmniejszenie emisji CO2 o 70,71%.

Wartość projektu:

1 322 729,21 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 21/100).

Wkład Funduszy Europejskich:

Beneficjent otrzyma dofinansowanie stanowiące pomoc na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, udzieloną na podstawie art. 38 ust. 4 Rozporządzenia 651/2014 (nr referencyjny programu pomocowego SA.43254(2015/X) w kwocie nieprzekraczającej 498 530,12 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści złotych 12/100).