KREDYT INWESTYCYJNY

1. Przeznaczenie podmiotowe: Dla  podmiotów III sektora.
2. Cel: brak szczegółowego określenia  przeznaczenia.
3. Zabezpieczenie kredytu (decyzje podejmuje Zarząd):
  a) zastaw, hipoteka;
  b) przelew wierzytelności pieniężnej;
  c) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku   prowadzonego przez SKOK „WISŁA” .
4. Minimalna kwota kredytu: 10.000 zł
5. Maksymalna kwota kredytu: 500.000 zł
 Decyzje o udzieleniu kredytu przy kwotach  powyżej 50.000 zł podejmuje zarząd  w drodze indywidualnej uchwały.
6. Okres spłaty: do 180 miesięcy.
7. Opłata manipulacyjna/przygotowawcza: 0 zł
8. Prowizja płatna przy wypłacie kredytu: 10 % od kwoty kredytu zawartego na okres do 180 miesięcy,

9. Oprocentowanie nominalne:  oprocentowanie nominalne według zmiennej   stopy procentowej dla celu 356 ustalonej przez  Zarząd SKOK „WISŁA” w wysokości 18,50%, obliczonej jako suma stopy referencyjnej ustalonej przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty kredytu  i marży Kasy w wysokości 12,72 punktów procentowych. Zmiana rocznej stopy oprocentowania następuje raz na kwartał kalendarzowy, w przypadku podwyższenia lub obniżenia stopy referencyjnej ustalanej przez Narodowy Bank Polski i w zakresie, w jakim wysokość tej stopy uległa zmianie w danym kwartale. Zarząd Kasy zobowiązany jest podjąć stosowną uchwałę o ustaleniu stopy procentowej w pierwszym miesiącu następującym po kwartale kalendarzowym, w którym nastąpiła wyżej opisana zmiana wysokości stopy procentowej referencyjnej. Zmieniona stopa procentowa obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, dnia wejścia w życie tej zmiany, w którym Zarząd Kasy podjął uchwałę o zmianie stopy procentowej.

Okres spłaty w miesiącach 

Stopa referencyjna 

Marża 

Oprocentowanie nominalne 

  do 12 do 180 

5,75 p.p. 

12,75 p.p. 

18,50 % 

13 – 24 

5,75 p.p.

12,75 p.p.

18,50 %

 25 – 36 

5,75 p.p.

12,75 p.p.

18,50 %

37-60 

5,75 p.p.

12,75 p.p.

18,50 %

61-180 

5,75 p.p.

12,75 p.p.

18,50 %

Maksymalna stopa procentowa nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. 

Jak otrzymać?

1

Wypełnij formularz kontaktowy

2

Ustal telefonicznie termin spotkania z Doradcą w oddziale

3

Weź pożyczkę i realizuj swoje cele

 Wniosek na KLIK to prosty i wygodny sposób na złożenie wniosku pożyczkowego bez wychodzenia z domu.