XXIII ZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI SKOK „WISŁA”

ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU SKOK „WISŁA” O CZASIE, MIEJSCU I PORZĄDKU OBRAD XXIII ZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SKOK „WISŁA”

Działając na podstawie § 27 ust. 1 Statutu SKOK „WISŁA” Zarząd Kasy zwołuje na dzień 30 czerwca 2017r. XXIII Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków SKOK „WISŁA”, które odbędzie się w IUNG Hotel – sala nr 3 w Puławach przy Al. Królewska 17, 24 – 100 Puławy o godz. 1530 w I terminie oraz o godz. 1600 w II terminie.

Na podstawie § 29 ust. 3 Statutu SKOK „WISŁA” Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie z powodu braku quorum może podejmować wiążące uchwały bez względu na liczbę obecnych.

 

Proponowany porządek obrad XXIII Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli SKOK „WISŁA” w dniu 30 czerwca 2017r. 

1.Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2.Stwierdzenie prawomocności Zebrania do podejmowania uchwał.
3.Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania oraz podjęcie uchwał w tych sprawach.
4.Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5.Zapoznanie się z Regulaminem Obrad Zebrania Przedstawicieli SKOK „WISŁA”.
6.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
7.Przedstawienie sprawozdania z działalności SKOK „WISŁA” i sprawozdania finansowego za 2016r. zweryfikowanego przez Biegłego Rewidenta oraz podjęcie uchwał w tych sprawach.
8.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SKOK  „WISŁA” za rok  2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
9.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosku o udzieleniu absolutorium Członkom  Zarządu oraz podjęcie uchwał w tej sprawie.
10.Podjęcie uchwały o przekazaniu nadwyżki bilansowej za rok 2016 na fundusz zasobowy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu udziałów i wkładów byłym członkom SKOK „WISŁA”,  którym ustało członkostwo w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
12.Zatwierdzenie korekt wyniku finansowego z lat poprzednich.
13.Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Kasa może  zaciągnąć.
14.Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej informacji o przeprowadzonej lustracji, która miała miejsce w dniach 16.03.2015r. – 03.04.2015r. oraz przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
15.Podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli SKOK „WISŁA”.
16.Przyjęcie przez XXIII Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli SKOK „WISŁA” oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za rok 2016.
17.Przyjęcie przez XXIII Zebranie Przedstawicieli SKOK „WISŁA” raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w SKOK „WISŁA” wraz z dokonaniem oceny stosowanej polityki.
18.Wolne wnioski.
19.Zakończenie obrad.                                                                   

Zarząd SKOK „WISŁA” informuje, iż z dniem 12 czerwca 2017r. sprawozdanie finansowe za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem z działalności SKOK „WISŁA” zostaną udostępnione do wglądu w siedzibie SKOK „WISŁA” (ul. Centralna 21, 24 – 100 Puławy) w godzinach pracy biura Zarządu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.       
                                                                            
Zarząd SKOK „WISŁA”