Zmiany w Statucie

Zarząd SKOK „WISŁA” informuje, że XXI Zebranie Przedstawicieli SKOK „WISŁA” w dniu 30 czerwca 2015r. podjęło Uchwałę nr 14/2015 w sprawie dokonania zmian w Statucie Kasy zaś Uchwałą nr 15/2015 została ujednolicona treść Statutu.

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 16.09.2015r. zatwierdził wprowadzone zmiany. W związku z powyższym na stronie internetowej Kasy (zakładka „O nas”) zamieszczony jest nowy Statut SKOK „WISŁA”.