Informacja Zarządu Kasy o sytuacji SKOK „WISŁA”

KOMUNIKAT ZARZĄDU

 SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWEJ „WISŁA” 

 

W związku z ostatnimi decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustanowienia zarządców komisarycznych w kolejnych spółdzielczych kasach oszczędnościowo –kredytowych informujemy, że według oceny Zarządu SKOK „WISŁA” nie ma przesłanek aby taka decyzja mogła być podjęta wobec SKOK „WISŁA”. Ocena została dokonana biorąc pod uwagę argumentację wprowadzenia zarządów komisarycznych wskazaną w komunikatach Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiotowych sprawach.  

 

Aktywa SKOK „WISŁA” są na zdecydowanie wyższym poziomie niż jej zobowiązania. Na dzień 30.06.2015r. aktywa Kasy wynosiły ponad 64 mln złotych. Łączna kwota zobowiązań Kasy na dzień 30.06.2015r. wynosiła 61,3 mln złotych. 

 

Współczynnik wypłacalności SKOK „WISŁA”, obliczony w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, wynosił na dzień 30.06.2015r. 11,15%, co znacznie przekracza minimalny poziom określony w art. 26 ust. 5 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych, wynoszący 5%.  

 

Pomoc finansowa udzielona SKOK „WISŁA” przez Krajową SKOK jest wykorzystywana efektywnie.

 

W okresie pierwszego półrocza 2015r. SKOK „WISŁA” wykazała zysk z działalności w wysokości 254 498,60 zł.

 

W związku z powyższym Zarząd SKOK „WISŁA” nie stwierdza zagrożenia do dalszego stabilnego funkcjonowania i rozwoju Kasy.

 

 

Pobierz w formacie PDF (z podpisami członków Zarządu SKOK "WISŁA")